วันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และลักษณะอันพึงประสงค์

1.มนุษย์สัมพันธ์
-แสดงกิริยาท่าทางสุภาพต่อผู้อื่น
-พูดจาสุภาพ
-ช่วยเหลือผู้อื่น
-รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
-ชื่นชมยินดีเมื่อผู้อื่นสำเร็จ
-ขอบคุณ ขอโทษ ได้อย่างเหมาะสม

2.ความมีวินัย
-ทำตามกฎระเบียบขอบังคับข้อตกลงของวิทยาลัย
-ทำตามศีลธรรมอันดีงาม

3.ความรับผิดชอบ
-มีการเตรียมความพร้อมในการเรียน
-ทำงานตามขั้นตินที่วางไว้
-ทำงานด้วยความตั้งใจ
-ทำงานด้วยความระเอียดรอบคอบ
-ทำงานที่ได้รับมอบหมายเสร็จตามกำหนด
-มีความเพียรในการเรียน
-ทำงานตามหน้าที่ของตนเอง
-ยอมรับผลการกระทำของตนเอง
-ทำงานโดยคำนึงถึงคงามปลอดภัยของผู้อื่น
-ทำงานโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของส่วนรวม

4.ความซื่อสัตย์สุจริจ
-พูดความจริง
-ไม่นำเอาผลงานผู้อื่นมาเป็นของตนเอง
-ไม่ทุจริตในการสอบ
-ไม่ลักขโมย

5.ความเชื่อมั่นในตนเอง
-กล้าแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล
-กล้าทักท้วงในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง
-กล้ายอมรับความจริง
-เสนอตัวเข้าแข่งขัยหรือทำงานท้าทาย
-กล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้อง

6.การประหยัด
-ใช้วัสดุถูกต้องเหมาะสมกับงาน
-ปิดน้ำปิดไฟทุกครั้งที่เลือกใช้
-ใช่จ่ายเงินส่วนรวมให้เกิดประโยชน์สูงสุด

7.ความสนใจใฝ่รู้
-ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
-ซักถามปัญหาข้อสงสัย
-แสวงหาความรู้
-มีความกระตือรือล้นในการหาความรู้ใหม่

8.การละเว้นสิ่งเสพติดและการพนัน
-ไม่สูบบุหรี่
-ไม่ดื่มสุราของมึนเมา
-ไม่เสพสิ่งเสพติดอื่นๆ
-ไม่เล่นการพนัน
-หลีกเลี่นยงการเข้าไปอยู่ในสถานที่การเล่นการพนัน

9.ความรักความสามาคคี
-ไม่ทะเลาะวิวาท
-ความร่วมมือในการทำงาน

10.ความกตัญญูกตเวที
-ตระหนักในพระคุณครูอาจารย์
-มีสัมมาคารวะต่อครูอาจารย์
-อาสาช่วยเหลือครูอาจารย์

11.ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
-คิดสิ่งใหม่ๆเกดประโยชน์ต่อตนเอง
-มีความคิดหลากหลายในการแก้ปัญหา

12.การพึ่งตนเอง
-สามารถแก่ปัญหาเฉพาะหน้าได้
-สามารถทำงานที่ได้รับมอบหมายได้ด้วยตนเอง
-หารายได้พิเศษ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น